Ruski jezik: Kako čitati ruski [2], ruska azbuka, izgovor i akcenat

1. RUSKA AZBUKA

Molim vas da imate vidu da ja nisam profesor ruskog jezika, niti imam ambicije da to postanem. Pišem lekcije onako kao ih učim samostalno i amaterski iz čistog uživanja u ruskom jeziku.
Ispod imate linkove ka profesorima  injihovim stručnim radovima, a koji su postavili materijal na Internetu i od kojih ja učim. Ovde želim da nekako sistematišujem materijal koji želim da sačuvam.

RUSKU AZBUKU možete čuti ovde  , a kako se izgovaraju znakovi pojedinačno odve

Ruski jezik služi se slovenskim pismom Ćirilicom. U srpskoj ćirilici za svaki glas postoji posebno slovo, a u ruskoj azbuci većina slova prema položaju u reči označava različite glasove

U ruskoj azbuci 31 slovo oznacava glasove, a ъ (tvrdi znak) i ь (meki znak) samo su znaci, tj. nemaju glasovne vrednosti. 
(sebi obajšnjavam da oni samo pokazujukako se čita slovo ispred njih mekše ili tvrdo.)
MEKO - Npr. вязáть [в'изат'] gde je zarez gore to je kao da izgovorim slabo J pa bi pričitanju zvučalo kao VjIZATj ).
TVRDO - съéхать [сjэхат'] čitam SJEHATj da se S čuje čisto I jasno kao i JE

Kao što vidimo, ruska azbuka ima devet slova kojih nema u srpskoj ćirilici: й (j),  щ (šć),  ы (usta za osmeh , jezik nazad podighut i kažete I - tako ja objašnjavam) , э (je),  ё (jo) я (ja) ю (ju), znakovi  ь, ъ. Osim toga, postoje razlike u pisanju velikih i malih slova2. RUSKI IZGOVOR

Neki se ruski glasovi razlikuju od srpskog. Stoga ćemo njih i osnovna pravila ruskog izgovora upoznati u ovom kratkom pregledu, ne upuštajući se u pojedinositi i izuzetke.

1. U srpskom jeziku imamo meke suglasnike j, lj, nj, kojima su u ruskom jeziku nalik suglasnici й (j)  umeksano л (lj) i н (nj'), ali pojava umekšavanja suglasnika u ruskom jeziku znatno je šira
tj. svi suglasnici, osim uvek tvrdih ж, ш, ц i uvek mekih ч (kao ć), щ (kao šć), mogu se izgovoriti umekšano.
 Nakon izgovora svakog umekšanog suglasnika čuje se slab glas sličan nasem [j]. 

VEŽBA: SLUŠAJTE, ČITAJTE IZGOVORAJTE SLOVA ж, ш, ц U REČIMA  I PRATITE TRASKRIPCIJU ovde - > Произношение твёрдых согласных «ш», «ж» и «ц»

VEŽBA: SLUŠAJTE, ČITAJTE IZGOVORAJTE SLOVA й, чщ U REČIMA  I PRATITE TRASKRIPCIJU ovde - > Произношение мягких согласных «й», «щ» и «ч»

Suglasnici se čitaju umekšano ispred slova е (je),  ё (jo),  и (i),  ю (ju),  я (ja) i ispred mekog znaka (ь). (npr. kao da izgovaram slabo j ispred suglasnika берёза [б'ир'оз^] čitam BjIRjOZA )

2. Iza umekšanih suglasnika naglašeno еёю, я (uglavnom) obeležava glasove е  [e], ё [o], ю [u], я [a].
3. U početku reči, iza samoglasnika ili mekog znaka (ь), slova  е, ё, ю,  я čitaju se kao dva glasa: е - [je], ё - [jo], ё - [ju], я - [ja] 
Napomena. Slog obeležen slovom ё uvek je naglašen i čita se jo. To slovo piše se često u ruskim knjigama bez tačkica, tj. kao naše sa tačokm e. ( npr. ёжик [jожык] JOŽыK, пойдём [п^ṷид'ом] PAjIDjOM).


4. Ruski samoglasncii obeleženi slovima e, o, aя  za razliku od srpskih, čitaju se jasno samo u naglašenim slogovima. Nenaglašeno eoaя čita se nejasno, skraćuje se:
a) nenaglašeni   samoglasnici  a i o u prvom slogu ispred naglašenog i u početku reči čitaju se kao [a], (npr. молокó [мъл^ко] čitam kao M+ kratko a+ LAKO, nešto kao MaLAKO ), (npr. обед [ ^б'эт], čitam ABjET - D nakraju reči prelazi ovde u T )
a u svim ostalim slogovima kao vrlo kratko [a] (npr. хóлодно [холъднъ] čitam HOLaDNa ).

VEŽBA: SLUŠAJTE, ČITAJTE IZGOVORAJTE SLOVA a i o U REČIMA  I PRATITE TRASKRIPCIJU kako bi videli kada se slovo jače čuje kada se promeni u bezzvučno ( npr. b u p)

b) nenaglašeni samoglasnici obeleženi slovima eя čitaju se kao vrlo kratak glas blizak našem [i].
( npr. веснá [в'исна] čitam VjISNA naglasak je na A , нянечка [н'ан'ьч'к^] čitam NjAnJeĆKA)
Napomena.  Nenaglašeni  samoglasnik  obeležen  slovom я čita se na kraju reči kao vrlo kratko [a]. ( npr. тётя [т'от'^] čitam TjOTjA)

VEŽBA: SLUŠAJTE, ČITAJTE IZGOVORAJTE SLOVA e i я U REČIMA I PRATITE TRASKRIPCIJU ovde --> Гласные «е» и «я» после согласных


5. Izgovor ruskih glasova koji se obeležavaju slovima ы i  л (tvrdo l ) malo je teži jer tih glasova nema u našem jeziku.

a) Pri izgovoru glasa obeleženog slovom ы usne su razvučene, zadnji deo jezika podiže se prema početku mekog nepca, a vrh jezika udaljen je od donjih zuba, kao sto je to prikazano na crtezu.ja pokusam da kažem ij u grlu / levo


Malo vežbajte izgovor slova ы vežbice su ovde 

b) Rusko tvrdo л razlikuje se od srpskog. Pri izgovoru srpskog 1 vrh jezika pritiskate početak tvrdog nepca. Pri izgovoru ruskog tvrdog л vrh jezika dodiruje prednje gornje zube, srednii deo jezika je spušten, a zadnji povučen nazad i uzdignut prema mekom nepcu, kao što je to prikazano na crtezu. /desno

Naravno da se najbolje možemo naučiti izgovaraiti te glasove slušanjem i oponašanjem njihova izgovora.

VEŽBA: SLUŠAJTE, ČITAJTE IZGOVORAJTE SLOVA л ovde --> Произношение русского твёрдого и мягкого «л»
VEŽBA: SLUŠAJTE, ČITAJTE IZGOVORAJTE SLOVA  ы i и ovde --> Произношение подударного «и» или «ы»

6. Kao i u srpskom jeziku, tako i u ruskom postoje zvučni i bezvučni suglasnici.
Zvučni suglasnici б, в, г, д, ж, з  na kraju reči i ispred bezvučnih suglasnika prelaze u bezzvučne, tj. čitaju se kao bezzvučni:
б - п,
в - ф, 
г - к, 
д - т, 
ж - ш, 
з - с
юбка [jупк^] čitam JUPKA,
останóвка [^ст^нофк^] čitam ASTANOFKA,
автомобиль  [^фтъм^б'ил'] čitam AFTaMABjILj,
гóрод [горът] čitam GORaTсегóдня [с'иводн'^] čitam SjIVODNjA.

Obrnuto, bezvučni suglasnici ispred zvučnih, osim ispred [в], čitaju se kao njihov zvucni par.

VEŽBA: SLUŠAJTE, ČITAJTE IZGOVORAJTE SLOVA б, в, г, д, ж, з U REČIMA  I PRATITE TRASKRIPCIJU ovde - > Звонкие и глухие согласные


7. Transkripcija nekih suglasnika i kao ih čitam:
* t tvrdo [т]  čitam T --- 
Татьяна [т^т'jан^] čitam TaTjANa
* -ть meko [т'] čitam, Tj --- 
поéхать [п^jэхат'] čitam PaJEHATj
* щ = [ш':] čitam Šć ili Šj -- 
щýка [ш':ýк^] SćjUKAщекá [ш':икá] čitam ŠćjIKAвещь [в'эш':]  čitam VjEŠćjпóмощь [помьш':] čitam POMaŠćтовáрищ [т^вар'иш':]  čitam TaVARjIŠć
* ч = [ч'] čitam Ć
* й = ударное [j] ,безударное []
* сс = [с:] čitam S
* -ться, -тся = [ц:^] čitam CA -- 
купáться [купац:^]  čitam KUPACa, одевáться [^д'ивац:^]  čitam aDjIVACa, учиться [уч'иц:^]  čitam UČjICa
* - ся = [с^] čitam SA  -- 
 он учился [он уч'илс^] čitam ON UĆjILSa,  я обиделся [jа ^б'ид'ьлс^]  čitam JA aBjIDjeLSa
VEŽBA: SLUŠAJTE, ČITAJTE IZGOVORAJTE SLOVA U REČIMA  I PIŠITE TRASKRIPCIJU ovde - > Основы фонетической транскрипции

* сш i зш (izgovara se kao dugo [ш:]
* сж i  зж (izgovara se kao dugo [ж:])
щ u kombinaciji sa  шч, жч, сч, зч kao dugo meko[ш':]

VEŽBA: OSETITE RAZLIKU PRI IZGOVORU ovde poslednje vežbe na strani - > Согласные. Разделение согласных по разным критериям

3. AKCENT

Za pravilan izgovor ruskih reči potrebno je znati koji je slog u reči naglašen. Ruski akcent Srbima sa juga ne izgleda naročito težak. Akcent je obično u lekcijama označen kosom kratkom crticom iznad naglašenog sloga. 
(npr, Мáмочка [мамъч'к^] čitam MAMaĆKa, человéк [ч'ьл^в'эк] čitam ĆjeLaVjEK
kod jednosložnih reči, naravno, akcent se ne obeležava мне [мн'э] čitam MNjE.

1. Ruski akcent ne razlikuje se kao srpski po dužini, dizanju ili spustanju tona, ali, za razliku od naseg akcenta, može biti na svakom slogu reči.

VEŽBA: SLUŠAJTE I PROŠITAJTE AKCENTOVANE REČI ovde -->

2. Poput srpskog i ruski je akcent pokretan, tj. može menjaiti mesto u različitim oblicima jedne te iste reči:

VEŽBA: SLUŠAJTE RITMIČKE MODELE REČI ovde 

3. U ruskom jeziku, kao i u našem, akcent može služiti za označavanje  smisla ili oblika reči.

INTONACIJA - o intonaciji reči u rečenici možete pronaći više ovdeIzvor , Izvor

Ruski jezik: Kako čitati ruski [1]
http://tatjanadimitrijevic.blogspot.gr/2013/01/ruski-jezik-kako-citati-ruski.html
Ruski jezik: Kako čitati i slušati [3]

5 comments:

  1. Е брт одлично, само ја бих хтео да ми одговориш још једном она слова како се које чита ова, й,ъ,ы,э,я,ь,ю, само та смова напиши ми, молим те, јер ми требају, хвала унапред...

    ReplyDelete
  2. Е одлично ти је, можеш дамо мени да поновиш слова у преводу на Српски, ова слова, й,ъ,ы,э,я,ь и ю хвала унапред

    ReplyDelete

Thanks for comment...
Enjoy Life!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...